Vedtekter

§1 Målsetting

Skogn Forum er en interesseforening for Skogn og skal vare et organ som star opp for bygda, tar initiativ, promoterer, forsvarer og samler skogningene til felles innsats for bygdas beste. Foreningen er et samarbeidsforum som skal fremme trivsel, bolyst og utvikling i Skogn. Foreningen skal også gjennom sitt virke bidra til at næringsaktorer opplever det attraktivt & drive og utvikle næringsvirksomhet i Skogn.

Skogn Forum skal søke konstruktivt samarbeid med lokale politikere samt organisasjoner som favner Skogn i et bredt perspektiv. Det skal arbeides for et fremtidsrettet, offensivt, raust og inkluderende lokalmiljø. Foreningens arbeid skal skje gjennom samarbeid om felles tiltak eller gjennom stette av/ oppslutning om tiltak som er planlagt og gjennomføres av medlemmer i forumet.

Foreningen skal hvert ar ha en mal- og strategidebatt i et medlemsmøte i forkant av årsmotet.

§2 Medlemsbestemmelser

Representanter for bedrifter og lag/ foreninger i Skogn kan vare medlem. Bedrifter med hovedkontor utenfor Skogn, men med leder/ avd.leder pa Skogn, kan veere medlem. Videre kan enkeltpersoner med interesse for foreningens målsetting være personlige medlemmer. Aldersgrense for personlige medlemmer er 15 år.

Styret har fullmakt til à vurdere andre sonader om medlemskap.

Medlemmene forplikter seg til & følge foreningens felles opplegg. Enhver som har betalt medlemskontingent for kontingentperioden (kalenderåret), har stemmerett pa årsmøtet. Kontingenten ma vare betalt innen betalingsfristen. Bedrifter, lag/ foreninger og enkeltpersoner har her 1 stemme. Ingen som moter pa årsmøtet kan avgi mer enn 1 stemme.

Alle medlemmer registreres i et medlemsregister med navn og adresse, epostadresse og mobilnummer til kontaktperson. Medlemsregisteret oppdateres fortløpende.

§3 Kontingent

Kontingenten som fastsettes av årsmotet, skal betales forskuddsvis innen betalingsfristen som fastsettes av styret.

Foreningens medlemskontingent skal dekke mindre løpende utgifter.

§4 Styret/tillitsvalgte

Daglig ledelse av forumet utøves av et styre pa 5 medlemmer, som består av: leder og nestleder som velges for 2 år, men er på valg hvert år. Kasserer, sekretær og 1 styre-medlem velges for 2 ar. Hvert medlem i styret har stemmerett. I tillegg velges to varamedlemmer som har møterett og forslagsrett. Ved valg skal det legges vekt på kontinuitet, slik at maks tre medlemmer inkludert varamedlemmer av styret, bytes ut samtidig. Det skal legges vekt på at styre-/ varamedlemmene representerer alle medlemstyper (bedrifter/ virksomheter, lag/ foreninger og personlige medlemmer), kjønn og geografi.

Styret innkaller medlemmene til medlemsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst 1⁄4 av medlemmene krever det. Saker som medlemmene ønsker a ta opp, må vare styret i hende senest 2 uker før medlemsmøte eller årsmøte.

§5 Valg

Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt på årsmøtet. Komiteen forbereder alle valg til årsmøtet, og skal sørge for at alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å bli valgt. Det første nevnte medlem i valgkomiteen kaller inn til møte 1komiteen og leder motet. Det skal også velges to revisorer på årsmøtet.

§6 Årsmøtet

Årsmøtet som holdes innen 1. mai hvert år, er foreningens øverste organ.

På årsmøtet skal følgende behandles:

a) Godkjenning av møteinnkalling

b) Valg av moteleder og sekretær i møtet

c) Godkjenning av årsberetning og revidert regnskap

d) Medlemskontingent

e) Innkomne saker

f) Budsjett med aktivitetsplan for kommende ar

g) Valg av tillitsvalgte i h.h.t.§5.

Styret innkaller til årsmøte med 4 ukers skriftlig varsel via epost, og med oppslag i Skogn sentrum. Revidert regnskap samt budsjett og aktivitetsplan for kommende år skal være vedlagt innkallingen som sendes medlemmene på epost. Vedtektsendringer behandles under punkt e, og krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.

§7 Oppløsning av foreningen

Oppløsing va foreningen krever 2/3 flertall pa årsmøtet. Eventuelle midler i foreningen skal ved opphør tilfalle veldedige formal i bygda som besluttes på årsmøtet.

Vedtektene er vedtatt pa stiftelsesmøtet den 17. april 2018